KOHVIKUTE VIDEOVALVE ANDMEKAITSETINGIMUSED

REITAN CONVENIENCE ESTONIA AS

Reitan Convenience Estonia AS andmekaitse strateegiaks on pühendumus käsitleda isikuandmeid kõrge hoolsusega lähtudes kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Eesmärgiks on tagada, et salvestame ja töötleme andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid ja eraelulisi õigusi. 

Käesolevad kaupluste videovalve andmekaitsetingimused (edaspidi Tingimused) on tehtud kättesaadavaks kõikides Reitan Convenience Estonia AS kaubamärkide „R-Kiosk“, „R-Kiosk Go“ ja „Caffeine“ all tegutsevates kioskites, kauplustes ja kohvikutes (edaspidi Kauplus), veebilehel https://caffeine.ee/andmekaitsetingimused ja QR koodi abil. 

Tingimused kehtivad kõikide isikute suhtes, kes sisenevad Kauplusesse ning on jäädvustatud videosalvestistele. Tingimused on eritingimustena Reitani Convenience AS privaatsusteabe osa. 

 

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Reitan Convenience AS, registrikood 10406134, aadress Lõõtsa 1a, 11415, Tallinn, Eesti (edaspidi Reitan). Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda andmekaitsespetsialisti poole Maria Uueküla, e-post andmekaitse@rkiosk.ee. Reitani ajakohased kontaktandmed on leitavad veebilehel https://rkiosk.ee/kontakt.

 

Salvestuspiirkond 

Videokaamerate tööpiirkonnad on tähistatud nõuetekohase infosildiga, millelt leiab vajaliku teabe ja Tingimused hõlpsasti QR koodi abil. Sildid asuvad nii kaupluse uksel kui siseruumides juhtides Teie tähelepanu salvestamisele, mis toimub kaupluse ruumides alal kus kaup on klientidele välja pandud. Reitani jaoks on oluline, et kauplusesse sisenev klient teab videosalvestamisest juba enne sisenemist kauplusesse ja saab seeläbi teha oma teadliku ja vabatahtliku valiku kaupluse külastamisest. Reitan töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate vastavat teavet kauplust vabatahtlikult külastades.

 

Isikuandmete töötlemise alused 

Reitan kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

3.1. Seaduse alusel. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks nt alkoholiseadus § 47 lg 3; tubakaseadus § 28 lg 3, tuvastuskohustuse täitmise tõendamine, ei kehti „R-Kiosk Go“ kauplustes;

3.2. Lepingu alusel. Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (nt Äpi lepinguga ostude sooritamisel isikusamasuse tuvastamise tõendamine, kauba ja/või teenuse üleandmise tõendamiseks).

3.3. Õigustatud huvi alusel. Isikute, kauba ja vara kaitse eesmärgil on turvameetmete osana kasutusel videovalve. Videovalvet kasutatakse isikusamasuse tuvastamisel kui isik on jätnud kauba ja/või teenuse lunastamise Äpiga registreerimata või kassas tasumata ja lahkub Kauplusest kauba ja/või teenuse eest tasu maksmata. Nimetatud juhtudel võimaldab videovalve tõendada isikusamasust ning kauba ja/või teenuse eest tasumata jätmist. Äpiga kaupa/teenust lunastades, samuti teenindajateta kauplustes, tegutsevad kliendid iseseisvalt, nad valivad välja kauba ja/või teenuse, registreerivad ise oma ostu ja lahkuvad Kauplusest teenindajat külastamata.

 Videovalve on muuhulgas õigustatud Kauplustes sageli aset leidvate õigusrikkumiste tõttu. Videovalve annab Reitanile võimaluse kaitsta õiguslikke nõudeid ja õigustatud huve, avastada ja ennetada ebaseaduslikku tegevust. Reitan on põhjalikult kaalunud nii enda õigustatud huve kui ka andmesubjektide õigusi ja riske eraelu riivele ning jõudnud järeldusele, et Reitani õigustatud huvi on eelkõige oma vara kaitseks, isikute kaitseks ja kuritegude ennetamiseks ning nende eesmärkide täitmine kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused.

Õigustatud huvi analüüsi edastab soovi korral Reitani andmekaitsespetsialist.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Reitan töötleb videovalvega salvestatud isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

4.1. Teostatud tehingute ja isikut tõendavate dokumentide kontrollimine. Isikusamasuse tõendamine tehingute  puhul, mis eeldab isikusamasuse kontrollimist ja vastava kohustuse täitmise tõendamiseks.

4.2. Isikute ja vara kaitse. Reitan töötleb isikuandmeid eesmärgiga ennetada ja tuvastada õigusrikkumisi, et kaitsta kaupluses asuvat vara aga ka kaupluses asuvaid Reitan töötajaid ja kliente, sh kuid mitte ainult tuvastamaks isikuid, kes on lahkunud kauplusest kaupade eest tasumata, õigeaegselt reageerida isiku käitumisele Kaupluses, kui on näha kavatsus kaubad endaga kaasa võtta jättes nende eest eelnevalt maksmata jne. Välistada kõrvaliste isikute viibimine iseteeninduskauplustes.

4.3. Kaupluses viibivate töötajate ja seaduskuulekate klientide turvatunde tõstmiseks. Näiteks: aitab videovalve lahendada olukordi kui klient on kaupade eest tasunud, aga unustab kaubad või isiklikud asjad kauplusesse; ebaseaduslik sisenemine kauplusesse („R-Kosk Go).

4.4. Pretensioonide ja nõuete tõendamise eesmärgil Reitani õiguste kaitseks.

4.5. Seadusest tulenevate kohustuste täitmine nt alkoholiseadus § 47 lg 3 ja tubakaseadus § 28 lg 3 – tuvastuskohustuse täitmise tõendamine (ei kehti „R-Kiosk Go“ kauplustes).

 Reitan lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul, kui Reitan kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Reitan enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

 

Isikuandmed, mida töödeldakse

Kaupluse külastamisel kogub ja töötleb Reitan järgmisi isikuandmeid:

5.1. Videosalvestisele jäänud isikuandmeid, mis sisaldavad isiku kujutist ja tegevust, mis on nähtav videovalve alas visuaalsete piltide kaudu. Videosalvestamine toimub ilma heli salvestamise funktsioonita.

5.2. Eriliigilisi isikuandmeid. Nimetatud isikuandmeid töötleb Reitan ainult juhul, kui Teiega on Reitani poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum.

 

Isikuandmete töötlemise aeg ja säilitamine

 Videosalvestisi säilitatakse üldjuhul kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast. Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. 

Videosalvestisi ja isikuandmeid säilitatakse Reitanile kuuluvates serverites, mis asuvad Reitani valvatud territooriumil füüsilise ja elektroonilise kontrolli all Euroopa Liidus.

 

Isikuandmete edastamine 

Reitan võib edastada Teie isikuandmeid:

7.1. kolmandast isikust teenusepakkujatele, kes osutavad Reitanile vajalikke teenuseid näiteks video salvestamise tarkvara litsents, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, kus vastava teenuse või töö käigus võib töötaja videosalvestist näha. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Reitanilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta;

7.2. Järelevalve- ja õiguskaitseorganitele, Maksu- ja Tolliametile, kohtutäituritele, notaritele, kohtutele, vaidluste kohtuvälise lahendamise organitele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest;

7.3. Reitan grupi ettevõtted;

7.4. Õigusnõustajad ja muud isikud, kes esindavad Reitanit õigusrikkumiste juhtumites ja hoolitsevad selle eest, et Reitan’i õigused oleksid kaitstud.

7.5. Isikud, kelle olete volikirja alusel määranud oma volitatud esindajaks.

Tingimuste punktis 7.1. nimetatud volitatud töötlejate nimekiri:

  1. Hansab AS, reg.nr 10035867, tel. +372 605 9800, email: hansab@hansab.ee
  2. Asematic OÜ, reg.nr 11516971, tel. +372 6778836, email: info@asematic.ee
  3. Instant Systems Sweden AB, reg.nr 556930-7787, tel. +46337501010, email: support@instantsystems.se

Teie andmete edastamisel edastab Reitan isikuandmeid üksnes vajalikus ulatuses ning mitte rohkem, kui on määratud töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalik.

Isikuandmete vastuvõtjad võivad töödelda isikuandmeid vastutava või volitatud töötlejana. Kui saaja töötleb Teie isikuandmeid enda nimel, vastutab saaja andmesubjektidele teabe edastamise eest selliste isikuandmete töötlemise kohta. Sellisel juhul soovitab Reitan Teil saajaga ühendust võtta, et saada teavet isikuandmete töötlemise kohta. Juhul, kui vastuvõtja töötleb isikuandmeid volitatud töötlejana, vastutab Reitan sellise töötlemise kohta teabe edastamise eest.

 

Isikuandmete kaitsemeetmed 

Reitan kasutab isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke füüsilisi turvameetmeid kui ka elektroonilisi andmekaitsealaseid turvameetmeid (programme), mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on piiratud isikutel, kellele on see vajalik tööülesannete täitmiseks ja kes on saanud selleks vastavad volitused.

Päringud seoses isikuandmete töötlemisega 

Teil on igal ajal õigus küsida Reitanilt Teie isikuandmeid, taotleda nendega tutvumist, parandamist ja ülekandmist, isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas. 

Juhul kui oleme Teie kohta andmeid kogunud, siis on Teil õigus saada teada, mis on nende kogumise eesmärk, kellele on Teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud Teilt endalt, siis teave nende allika kohta.

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Reitani andmekaitsespetsialistile. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab taotlus olema digitaalselt allkirjastatud selle isiku poolt, kelle andmete kohta taotlus esitatakse. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt soovile kas paberil (fotod salvestistest) või elektrooniliselt kas mälupulgale või turvalise pilveteenuse kaudu.

Reitanil on kohustus Teie taotlusele vastata 1 kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Reitanil on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Reitanil on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Reitanil ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Reitan viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

Juhul kui Reitan vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Reitanile edastamisest, siis on Reitanil õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

 

Kaebused 

Kui Teie hinnangul rikub Reitan isikuandmete töötlemisel Teie õigusi, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.