AS R-KIOSK ESTONIA

Privaatsusteave

 

I. Sissejuhatus

1. AS R-Kiosk Estonia (edaspidi R-Kiosk) igapäevaseks majandustegevuseks on erinevate kaubamärkide (R-Kiosk, Caffeine jne) kaudu mugavuskaupluste ja kohvikute pidamine ning sellise võimaluse pakkumine teistele ettevõtjatele. Sortimendis on enamjaolt toidukaubad, tervislikud kiirtoidud, joogid, maiustused, esmatarbekaubad ja teenused. Igapäevases majandustegevuses töötleb R-Kiosk isikuandmeid erinevate kaupade ja teenuste müümise ning vahendamise eesmärgil. Oma tegevuses juhindub R-Kiosk isikuandmete kaitse üldmäärusest (ÜM) isikuandmete kaitse seadusest (IKS) R-Kiosk`i enda Andmekaitsealasest Strateegiast (asub siin: link) ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud peamiselt ÜM ja IKS regulatsioonis sätestatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.

1.2. R-Kiosk mõistab, et andmesubjektid on teadlikud ja hoolivad oma isikuandmete töötlemisest ja kinnitab andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse suhtutakse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab R-Kiosk poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatab R-Kiosk Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollib selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendab selle sisu.

II. Andmekaitsespetsialist (AKS)

2.1. AS R-Kiosk Estonia, registrikood: 10406134, asukohaga Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Põikmäe tn 2, 76406, andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on määratud andmekaitsespetsialistiks järgmine isik:

Maria Uueküla, kelle töö tegemise asukoht on Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Põikmäe tn 2, 76406. E-post: andmekaitse@rkiosk.ee

III. Andmete kogumine

3.1. R-Kiosk kogub isikuandmeid peamiselt oma füüsilisest isikust klientidelt. Need on reeglina andmed, millised on vajalikud kliendi enda poolt valitud kauba ja teenuse müümiseks või osutamiseks ja varieeruvad kauba või teenuse müüginõuetest johtuvalt. Tavapäraselt kauba või teenuse müümisel isikuandmeid ei töödelda v.a. alkoholi ja tubakatoodete, samuti loto- ja õnnemängupiletite müümine või mõne muu vanusepiiranguga seotud kauba või teenuse müümine, mille käigus toimub kliendi tuvastamine pilti kandva isikut tõendava dokumendi alusel, vanuse või muude andmete kontroll. Üldjuhul piirdub selline isikuandmete töötlemine andmete lugemisega ja kontrollimisega, R-Kiosk ei kogu, salvesta ega töötle andmeid muul viisil, kui käesolevas Privaatsusteabes on kirjeldatud. Eeltoodud müügitehingute käigus ei koguta ka kliendi kontaktandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Isikuandmeid kasutatakse selleks, et täita kliendiga sõlmitud või vahendatavat lepingut, müüa kliendile tema poolt soovitud kaupa või vahendada kliendile tema poolt soovitud teenust. R-

Kiosk ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

3.1.1. Õnnemängupiletite müügi käigus isikuandmete töötlemine (Eesti Loto)

Õnnemängupiletite müümisel nagu Eesti Loto pileteid, võtab R-Kiosk kliendi isikut tõendava dokumendi enda kätte ja registreerib selle Eesti Lotole kuuluvas lototerminalis. Toimingud on vajalikud seadusest tulenevate nõuete täitmiseks (sh alla 16 aastastele isikutele ei ole lubatud õnnemängupiletite müük) ning õnnemängu korraldajale teenuse osutamiseks. R-Kiosk edastab nõutud isikuandmed otse Eesti Lotole ja ei salvesta ega töötle isikuandmeid mistahes muul viisil. R-Kiosk on sõlminud Eesti Lotoga lepingu, millises on R-Kiosk ja Eesti Loto omavahel ära piiritlenud kummagi osapoole õigused ja kohustused isikuandmete töötlemisel, milline tagab isikuandmete töötlemise vastavuse ÜMga. Eesti Loto on kõnealuses suhtes vastutavaks ning R-Kiosk volitatud töötlejaks ÜM mõistes.

3.1.2. Transpordipiletite müügi käigus isikuandmete töötlemine (Ridango)

Transpordipiletite müümisel ja tühistamisel võtab R-Kiosk kliendi isikut tõendava dokumendi enda kätte ja registreerib selle Ridango’le kuuluvas transpordipiletite müügiprogrammis. Toimingud on vajalikud õigusaktidest ja Ridango lepingust tulenevate nõuete täitmiseks ning Ridangole teenuse osutamiseks. R-Kiosk edastab nõutud isikuandmed otse Ridango süsteemi, kus toimub isikuandmete kontroll ja pileti väljastamine. R-Kiosk ei salvesta ega töötle isikuandmeid mistahes muul viisil. R-Kiosk on sõlminud Ridango`ga lepingu, millises on R-Kiosk ja Ridango omavahel ära piiritlenud kummagi osapoole õigused ja kohustused isikuandmete töötlemisel, milline tagab isikuandmete töötlemise vastavuse ÜMga. Ridango on kõnealuses suhtes vastutavaks ning R-Kiosk volitatud töötlejaks ÜM mõistes.

3.1.3. Alkoholi-, tubakatoodete, pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate toodete müügi käigus isikuandmete töötlemine

Alkoholi-, tubakatoodete, pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate toodete müümisel on R-Kiosk kohustuseks tagada, et neid tooteid ei müüdaks alla 18 aasta vanustele isikutele. Kontrollimistoimingud on vajalikud seadusest tulenevate nõuete ja vanusepiirangu nõude täitmiseks. Viimati nimetatud nõuete täitmiseks on R-Kioskil õigus küsida kliendilt isikut tõendavat dokumenti. R-Kiosk poolne andmetöötlus piirneb käesolevas punktis toodud ulatuses vaid isikuandmete lugemisega isiku ja tema vanuse tuvastamiseks, muul viisil esitatud isikut tõendavast dokumendist saadud isikuandmeid ei töödelda sh ei koguta ega salvestata.

3.1.4. Klienditoe telefonile helistamisel isikuandmete töötlemine

Klienditoe telefonile helistamisel on R-Kioskil õigus kõned salvestada. Sellest teavitatakse helistajaid alati enne kõne algust. Kuna R-Kiosk on üks suhtluse osapooli on R-Kioskil õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks tehingu tegemise tõendamiseks, meie klienditeeninduse parendamiseks jms) telefonivestluse käigus avaldatud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus suhtluse algatajaks kliendiga on R-Kiosk. Kui on vajalik helistaja isiku tuvastamine, siis küsitakse helistajalt isikutuvastuseks vaid minimaalselt vajalik kogus isikuandmeid. Kõnesalvesalvestusi säilitatakse kuni 60 päeva, peale seda need kustutatakse.

3.1.5. Videosalvestamine kauplustes ja kontoris

Kauplustes, kohvikutes ja R-Kiosk kontoris toimub videosalvestamine ilma heli salvestamise funktsioonita, mille eesmärgiks on: töötajate, kaupluse ja kohviku pidajate ja külastajate kaitsmine, R-Kiosk vara kaitsmine, varguste ja vandalismi ning muude kuritegelike rünnete ennetamine, selliste juhtumite uurimine, riskide maandamine ning samuti tehingute toimumise, isikut tõendavate dokumentide kontrollimise tõendamiseks, vastavale ametkonnale (nt toidu- ja veterinaaramet, keskkonnainspektsioon, tööinspektsioon) õigusaktides kehtestatud normide nõuetekohast täitmise tõendamiseks ning lepingupartneritele nendega sõlmitud lepingute kohase kauba käitlemise tõendamiseks (s.h. kauba väljapaneku asukoht, silmapaistvus, käitlemine jne) Isikuid teavitatakse sellisest tegevusest vastava teatega. Salvestistega kogutud andmeid töötleb R-Kiosk ja salvestistele on ligipääs üksnes nendel isikutel, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik. Salvestisi säilitatakse kuni 60 päeva. Salvestiste paigutus ja seadistus on selline, et sellelt ei ole näha ei Eesti Loto, Ridango ega muu tehingu tarbeks esitatava isikut tõendava dokumendist nähtuvaid isikuandmeid.

3.2. R-Kioski internetikeskkond www.rkiosk.ee; www.kiosk.ee, www.caffeine.ee nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot s.h. lehekülgede külastamise ajalugu. R-Kiosk kasutab seda infot selleks, et muuta oma internetikeskkonda paremaks, lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. Samuti võib kasutada kliendi IP aadressi, et diagnoosida probleeme R-Kiosk serveris ja veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel, samuti, et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, et paremini kindaks teha veebikeskkonna külaliste eelistusi. Internetikeskkond kasutab ka „küpsiste“ (cookies) süsteemi, millised ei jälgi veebikülastajate tegevust kolmandate osapoolte veebikeskkondades, ei teosta sihtmärgistatud reklaamindust nende kaudu ja seetõttu ei reageeri Do Not Track (DNT) signaalile. Kliendil on võimalus „küpsiste“ kasutust reguleerida, lubades või keelates nende kasutuse.

3.3. R-Kiosk´i poolt loodud Lojaalsusprogrammiga liitumisel edastab liitujast füüsiline isik vastava nutiseadme rakenduse vahendusel oma isikuandmetest ees ja perenime, sünniaja, e-posti aadressi, ja telefoninumbri. Kuna lojaalsusprogramm võimaldab teostada rahalisi tehinguid, on ülalnimetatud isikuandmete maht see minimaalne vajalik, mis tuvastab tehingu teise poole ning vajadusel võimaldab tehingu täitmisega seonduvates küsimustes ühendusevõtu. Lisaks võimaldavad ülaltoodud isikuandmed vanusepiirangust kinni pidamist ning Lojaalsusprogrammi raames tehtavate pakkumiste suunamisel seadustes nõutud piirangute täitmist.

3.4. Lojaalsusprogrammi kasutamisel kasutatavad seaded, mida füüsilisest isikust lojaalsusprogrammiga liitunud andmesubjekt saab ise reguleerida, võimaldavad täiendavad isikuandmete kasutust.

3.4.1. Selliselt saab lojaalsusprogrammis oma asukoha kindlaks määraja seadet kasutades leida oma asukohale lähim R-Kiosk, kus isikuandmeteks on isiku asukoht mingil kindlal ajahetkel. R-Kiosk ei töötle neid andmeid muudel eesmärkidel ega salvesta neid andmeid.

3.4.2. Selliselt saab lojaalsusprogrammis oma sõbrale tasuta kohvi seadet kasutades identifitseerida endaga sõprussuhtes olev isik, kus isikuandmeteks on kahe isiku omavaheline seotus. R-Kiosk ei töötle neid andmeid muudel eesmärkidel kui selle kasutaja poolt

deklareeritud sõprussuhtega kaasnevate hüvede osutamine ja säilitamine. Vastavalt sõprussuhte muutumisele saab igal ajal sellise sõprussuhte ka annulleerida lojaalsusprogrammis.

3.4.3. Lojaalsusprogrammis kasutatava krediidiasutuse maksevahendi kasutusel edastatavad isikuandmeid ei töödelda rakenduses endas, vaid nende andmete töötlemine leiab aset vastavat teenust osutavas krediidiasutuses nende vastava makselahenduse alusel.

3.4.4. Lojaalsusprogrammis töödeldakse andmesubjektide isikuandmeid vastavate lühi- ja pikaajaliste soodustuste (kampaaniate, sihtpakkumiste jms) kindlaksmääramise regulatsiooni raames ostuajalugu ning maksekäitumist. Olenevalt vastava soodustuse tingimuste sisust (kampaaniad, sihtpakkumised) töödeldakse andmeid ka andmesubjektide vanuse (et ära hoida sobimatud pakkumised alaealistele) osas.

3.4.5. Lojaalsusprogrammis töödeldakse andmesubjektide isikuandmeid statistilistel eesmärkidel, tegemaks kindlaks hooajaliste kaupade nomenklatuur, vajalik kogus ning aktiivsemad müügiperioodid, kaupade sihtgrupid vastavalt klientide eelistustele ning müügi andmed, tegemaks lühi- ja pikaajalisi müügiprognoose.

IV. Millal ja kuidas R-Kiosk isikuandmeid hoiab

4.1. Kliendi kohta kogutud andmeid (lihtsalt loetud ja mitte kogutud andmeid ei hoita ega säilitata), millised on saadud kliendi ostude kaudu, hoitakse R-Kioskis ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg (tulenevalt Andmekatise Inspektsiooni praktikast „Seire kokkuvõte „Isikuandmete kaitse seaduse nõuete täitmine kiirlaenukontorites““ asub siin: https://www.aki.ee/sites/default/files/seired/Kiirlaenu%20seire%20kokkuv%C3%B5te.pdf) on selleks maksimaalselt 13 aastat), misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse andmebaasis, millist administreerib R-Kioski lepingupartner, kes asub ÜM kaitselaga võrdsustatud riigis. R-Kiosk on sõlminud lepingupartneriga lepingu, millises on R-Kiosk vastutava isikuna ja lepingu partner volitatud isikuna on omavahel ära piiritlenud kummagi osapoole õigused ja kohustused, milline tagab isikuandmete töötlemise vastavuse ÜMga.

V. Millal ja kuidas R-Kiosk kliendi isikuandmeid kasutab

5.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks s.o. kauba müümiseks või teenuse osutamiseks.

5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda ja kauba ning teenuste sortimenti vastavalt klientide eelistustele, huvidele, vajadustele ning, et õppida paremini tundma klientide soove ja eelistusi.

5.3. Kui klient on andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste, jms saamiseks meilt, saadame soovitud infot. Sellisest e-kirjadest on võimalus edasiselt loobuda tehniliselt sama kergelt, kui oli nendega nõustumine.

5.4. Kliendi isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

5.5. Samuti võime jagada kliendi isikuandmeid kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, elu ja tervist vahetult ohustava ohu vältimiseks või ära hoidmiseks, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, kliendiga seotud finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel

puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et kliendi isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

5.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik kliendiga ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks kliendi isikuandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume kliendil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

VI. Isikuandmete liikumine väljapoole EL’i või nendega võrdsustatud piirkondi

6.1. R-Kiosk asub Eesti Vabariigis, mis on Euroopa Liidu üks liikmesriikidest. Isikuandmeid, mida R-Kiosk kogub töödeldakse Eesti Vabariigis, Leedu Vabariigis (andmete hoidja asukoht), Taani Kuningriigis ja Ameerika Ühendriikides (osade kaustatavate „küpsiste“ poolt edastatavate andmete sihtriigid). Klientide andmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu või sellega andmekaitselase kaitse aspektist võrdsustatud riiki.

VII. Andmesubjekti õigused

7.1. Privaatsusteave on mõeldud kliendile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet R-Kiosk kliendi kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui klientidel on küsimusi puudutavalt isikuandmeid, palume võtta ühendust järgmise e-postiaadressi vahendusel klienditugi@rkiosk.ee või ülal toodud postiaadressil.

7.2. Kui klient soovib teada saada kas R-Kiosk töötleb tema isikuandmeid või klient soovib ligipääsu oma isikuandmetele, tutvuda oma isikuandmetega, isikuandmeid parandada või kustutada või isikuandmete töötlemist piirata, nõusolekuid tagasi võtta või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, palume R-kioskiga ühendust võtta järgmise e-postiaadressi vahendusel klienditugi@rkiosk.ee või ülal toodud postiaadressil.

7.3. Füüsilisest isikust klientidel on õigus oma andmete ülekandmisele. R-Kiosk võimaldab saada masinloetaval kujul kliendi valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada. Siin ei saa R-Kiosk aga tagada, et teine teenusepakkuja on võimeline kliendi isikuandmeid vastu võtma. Andmete ülekandmise õigus on piiratud kliendi poolt R-Kioskile esitatud struktureeritud andmetega üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul; õigus rakendub ainult andmetele, mida R-Kiosk kasutab kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult ja vastava õiguse teostamisel peab R-Kiosk arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele. Õiguse kasutamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil klienditugi@rkiosk.ee või ülal toodud postiaadressil.

Uuri andmesubjekti õiguste kohta täpsemalt siit: www.aki.ee

VIII. Kliendi andmete turvalisus

8.1. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida kliendid sisestavad R-Kiosk internetikeskkonnas, kasutab R-Kiosk füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendab ja testib R-Kiosk kasutatavaid kaitse tehnoloogiaid regulaarselt. R-Kiosk internetivõrgud on kaitstud tulemüüride ja sisse tungimist avastava tarkvaraga. Klientide isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni klientidega sõlmitud lepingute täitmiseks või muul seaduslikul alusel.

8.2. R-Kiosk kasutab mõistlikke meetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid ja R-Kiosk tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele. Tuleb siiski märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline e. nn „häkkimiskindel“. R-Kiosk internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware).

8.3. Sellele lisaks, koolitab R-Kiosk oma töötajaid saavutamaks töötajate seas suurema teadlikkuse isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest. R-Kioski pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted.

IX. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine

9.1. Nagu iga organisatsioon ja regulatsioonid nii ka R-Kiosk ja andmekaitse regulatsioonid sh tõlgendused, kindlasti muutuvad ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et R-Kiosk’il on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest kliente ette teavitamata. Muudatused avaldame samal oma Privaatsusteabe veebilehel. R-Kiosk võib küll kliente teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid kõige kindlam on, kui klient ise külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe lehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega (uuri täpsemalt siit: www.rkiosk.ee).

X. Töötajate privaatsusteave

10.1. Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid töötajatele.

XI. Küsimused, kaebused

11.1. Kui kliendi poolt meile usaldatud isikuandmed on muutunud, palun võtke R-Kioskiga ühendust. Kui kliendil on täiendavaid küsimusi tema isikuandmete kohta, kindlasti võtke R-Kioskiga ühendust. R-Kiosk vastab koheselt seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Tuleb samas valmis olla, et isikuandmete kaitsmise raames võib R-Kiosk kliendilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. R-Kiosk peab olema kindel, et info läheb ainult õigele inimesele. Mõningatel juhtudel saab R-Kiosk ka täielikult või osaliselt keelduda kliendi palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

11.2. Juhul, kui klient leiab, et isikuandmetega on käitutud privaatsusteavet rikkudes või hooletult või kui kliendil on küsimusi, on kliendil alati õigus kontakteeruda ja teavitada sellest ülal toodud andmekaitsespetsialisti postiaadressil.

11.3. Kliendil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole saab pöörduda ka konsultatsiooni või abi saamiseks kõikides isikuandmete kaitse küsimustes.